Обява

На 20.07.2017 г. от 14.00 часа в офис на „Видима спорт" ООД в гр. Плевен, ул. „X. Димитър" 13 на осн. чл. 127, ал. 1 от ЗУТ ще се проведе

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


на проект ПУП - Подробен устройствен план за регулация и застрояване на УПИ I в квартал 444 по плана на гр. Плевен за ПИ 56722.666.1095, с възложител „Видима спорт" ООД - собственик на имота.

Поканват се да присъстват заинтересованите лица.

Управител на „Видима спорт" ООД
/инж. В. Попов/
Прикачания:
Свали този файл (Objava_PUP.pdf)Objava_PUP.pdf[Обява]101 КБ